From Cute Flamingo, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
 1.                   '
 2.                   'o'
 3.                  'ooo'
 4.                 'ooxoo'
 5.                'ooxxxoo'
 6.               'oookkxxoo'
 7.              'oiioxkkxxoo'
 8.             ':;:iiiioxxxoo'
 9.                `'.;::ioxxoo'
 10.           '-.      `':;jiooo'
 11.          'oooio-..     `'i:io'
 12.         'ooooxxxxoio:,.   `'-;'
 13.        'ooooxxxxxkkxoooIi:-.  `'
 14.       'ooooxxxxxkkkkxoiiiiiji'
 15.      'ooooxxxxxkxxoiiii:'`     .i'
 16.     'ooooxxxxxoi:::'`       .;ioxo'
 17.    'ooooxooi::'`         .:iiixkxxo'
 18.   'ooooi:'`                `'';ioxxo'
 19.  'i:'`                          '':io'
 20. '`                                   `'
 21.  
 22. Artix Live ISO (\l) - \s-\r \m
 23.  
 24.          # Welcome to Artix #
 25.  
 26. login for the live environment:
 27.     user     'artix'
 28.     password 'artix'
 29.